top of page
reka_w (2).jpg

"בכל דרכיך דעהו" - חוסן אמוני בעולם של מסכים

כותב הרב אברהם יצחק הכהן קוק בספר מוסר אביך:

"בכל דרכיך דעהו", צריך לבקש את הקב"ה בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם:

כשהוא עוסק בתפילה, אז יבקש את הקב"ה בהבנת עניני תפלתו וכונה רצויה באמונת הלב באותם הענינים של תפלתו, ולא יבקש את הידיעה בשעה ההיא בענינים אחרים, כי כיון שהוא עוסק בעבודה זו, הקב"ה כביכול שורה מצדו בזו העבודה דוקא, ובה ימצאנה ולא במקום אחר.

שאלה: איך נבקש את ה' דרך התפילה?
 

וכשהוא עוסק בתורה, יידע שימצא את הקב"ה בהיותו מעמיק ומעיין להבין דבר על בוריו ולזכור ולשנן היטיב, ובה הוא יודע אותו יתברך בתורתו ולא באופן אחר, כי בשעה זו הוא מתגלה בעבודה זו.

שאלה: איך נמצא את ה' דרך לימוד התורה?
 

וכן בהיותו עסוק בגמילות חסדים להיטיב לחברו, אז יבקש את הקב"ה רק בהעמקת עצה איך להיטיב לו טובה גדולה הגונה וקימת"

"וכן בכל הדברים שעושה, הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו יתברך, על-כן כל מה שעושה יהיה הכל דברי מצותו ורצונו, ויבקש בהם את שמו יתברך, כשישתדל בכל שכלו וכחותיו לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלמות בכל צדדי השלמות, ונמצא שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים״

קשר אני מול הקב"ה

במה המסכים פוגעים? כיצד נוכל לצמצם את הפגיעה?

איך אפשר להשתמש במסכים כדי להגדיל את הקשר עם ה'?

יהודים מכל הארץ והעולם הקימו יוזמות להוספת טוב בתחומים השונים. חלק גדול מיוזמות אלה משתמשות בעולם הדיגיטלי. 
אחת מהן- קריאת תהילים יחד, בה אנשים רבים יכולים לקרוא פרקי תהילים ולסיים את הספר.
פתחנו עבור המשחק קריאת ספר משותפת לזכות והצלחת עם ישראל. מוזמנים ללחוץ על הקישור ולהשתתף:

למדו את המקור יחד וענו על השאלות:

reka_w (2).jpg

צפו בקטע מתוך שיחה בכנס של תנועת "עזים בקדושה" בו רעיון יפה לסיכום מה שלמדנו:

bottom of page